DRÉACHT SCÉIM GAEILGE/DRAFT IRISH LANGUAGE SCHEME 2021-2024

Closed3 Nov, 2020, 12:01am - 2 Dec, 2020, 5:00pm

ACHT  NA DTEANGACHA OIFIGIÚLA  2003

COMHAIRLIÚCHÁN  POBAIL AR DRÉACHT SCÉIM GAEILGE  LE COMHAIRLE CHONTAE CHILL DARA

Tá sé beartaithe ag  Comhairle Chontae Chill Dara a triú Scéim Gaeilge a fhorbairt , le haghaidh tréimhse trí bliana. Is mian leis an gComhairle cuireadh a thabhairt ó páirtithe leasmhara roimh uiríoll maidir leis ullmhúcháin don Scéim nua.

Is féidir le aighneachtaí nó tuairimí a dhéanamh:

Ar line ag https://consult.kildarecoco.ie

Nó i scríbhinn chuig

Oifigeach feidhmiúcháin sinsearach, Seirbhísí Corparáideacha, Comhairle Contae Chill Dara, Áras Chill Dara, Páirc Uí Dhubhuí, Nás, Co. Chill Dara.W91X77F

Iarrtar le do thoil aighneacht a dhéanamh trí aon mheán amháin i.e.  ar líne nó le cruachóip

Ní ghlacfar le aighneachtaí trí ríomhphost nó  facs.

Is é dáta deiridh  aighneachtaí/tuairimí a fháil ná  5.00pm Céadaoin , 2ú lá Mí na Nollag.  Ní ghlacfar le haighneachtaí tar éis an dáta deiridh.

Tá sonraí maidir le cearta príobháideachta  agus  an slí ina mbainistítear sonraí a mbaineann leis an próiseas  comhairliúcháin ar fáil ag   https://consult.kildarecoco.ie/en/content/privacy-statement


OFFICIAL LANGUAGES ACT 2003

PUBLIC CONSULTATION ON A DRAFT IRISH LANGUAGE SCHEME BY KILDARE COUNTY COUNCIL

Kildare County Council proposes to develop its third Irish Language Scheme for a three-year period from January 2021. The Council wishes to invite submissions in relation to the preparation of the new Scheme from all interested parties.

Submissions or observations may be made:

Online at https://consult.kildarecoco.ie OR  

In writing to Senior Executive Officer, Corporate Services Department, Kildare County Council, Head Office Áras Chill Dara, Devoy Park, Naas, Co Kildare W91 X77F.

Please make your submission by one medium only i.e. online or in hard copy.

E-mail or faxed submissions will not be accepted.

Closing date for receipt of submissions/observations is 5.00 p.m. on Wednesday, 2 December 2020. Late submissions will not be considered.

Details on privacy rights and how data in relation to the consultation process is managed is available https://consult.kildarecoco.ie/en/content/privacy-statement

Submissions

26 submissions have raised observations relating to this consultation.

Themes

1. Strategic Vision
Subscribe